Viziune si misiune

1.1. Viziunea

Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae” își dorește formarea unor tineri adaptaţi unei societăţi în continuă schimbare, în raport cu interesele şi aptitudinile lor, în concordanţă cu cerinţele pieţei de muncă, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a toleranţei şi a diversităţii în spaţiul European.
Școala noastră își propune realizarea unui mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice, în care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa privată şi publică, prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate (de la nivel local până la cel european) prin:
• angajarea si implicarea tuturor cadrelor didactice, a intregului personal didactic auxiliar si a celui nedidactic
• calitate şi performanţă în oferirea serviciilor educaţionale
• dialog deschis, permanent cu partenerii educaţionali şi sociali
Valorile promovate în Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae”:
• curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
• integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi faptă
• bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
• perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor
• respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
• responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
• autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

 

1.2. Misiunea

Şcoala Gimnazială ,,Sf. Nicolae” are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor, pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite şi de a încuraja elevii şi profesorii pentru a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.
Şcoala îşi propune să ofere, fiecăruia dintre elevii săi, posibilitatea de a-şi continua studiile într-o instituţie de învăţământ liceal adecvată capacităţii şi aspiraţiilor lor personale. Prin întregul proces instructiv-educativ, şcoala noastră vizează formarea de oameni cu înaltă ţinută morală, toleranţi, cu respect faţă de valorile democraţiei, cu spirit competitiv dezvoltat, capabili de a se integra activ şi responsabil în familie, mediu profesional şi social, de a se adapta şi orienta rapid într-o societate aflată în continuă schimbare.
Misiunea asumată prin Proiectul de dezvoltare instituţională, pentru perioada 2013-2017, derivă din :
• valorile educaţiei
• documentele educaţionale în vigoare
• necesitatea racordării la standardele şi cerinţele europene în domeniul educaţiei
• principiile calităţii educaţiei:
Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare  în aşa fel  încât să formeze elevi  care să fie în stare:
• să-şi cunoască propria valoare;
• să încerce să se autodepăşească;
• să gândească independent;
• să-şi rezolve singuri problemele;
• să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;
• să comunice în mod eficient cu ceilalţi;
• să-şi descopere calităţile şi să şi le îmbogăţească;
• să ia decizii în mod responsabil;
• să conştientizeze valoarea educaţiei primate

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2013-2017