Bine ati venit!

REPERE GENERALE DESPRE UNITATE

Unitatea școlară: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SF. NICOLAE”

Tipul instituţiei: şcoală gimnazială

Forme de învăţământ: zi / primar şi gimnazial

Forme de finanţare: buget local, surse extrabugetare

Limba de predare: Limba română

Tipul de predare: obişnuit și intensiv limba engleză începând cu clasa a V-a

Program scolar: normal (8.00 – 18.00)

Program complementar optional: program „Scoala dupa scoala”

 

 

 

Istoric

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1898 în Cătunul Griviţa din Comuna Militari, judeţul Ilfov (pe atunci oraşul Bucureşti se întindea spre nord până după Gara de Nord, astfel că atelierele şi cimitirul „Sf. Vineri” se aflau mult în afara oraşului).

La înfiinţare, în 1898, şcoala a funcţionat într-o casă particulară, aflată în apropierea prelungirii Căii Griviţei. Casa avea două săli şi era necorespunzătoare pentru o şcoală. Ca dotare avea doar strictul necesar: bănci, table, câteva hărţi, cataloage şi matricole. După 1900, şcoala a funcţionat într-un alt local închiriat, aflat pe strada Cuţariada nr. 1.

După multe intervenţii, în 1918, se ajunge să se construiască un local propriu de şcoală pe Calea Griviţei, unde astăzi se află   magazinul de mobilă de la Chibrit.

În 1944, din cauza cutremurului şi a bombardamentelor, localul este distrus până la temelie.

Este refăcut şi extins după război. Din acest local, şcoala a fost mutată la 1 septembrie 1960 în localul nou, unde funcţionează şi în prezent.

Denumirile şcolii în decursul timpului:

–        Şcoala primară rurală mixtă din Cătunul Griviţa, Com. Militari (1898-1900),

–       Şcoala rurală mixtă din Griviţa, Com. Chiajna (1900 – 1901),

–       Şcoala primară rurală mixtă din Griviţa, com. Militari (1901 – 1918),

–       Şcoala primară mixtă nr. 1 din Griviţa – Militari, şcoală de tip urban cu 4 clase (1918 – 1921),

–       Şcoala primară nr. 41 băieţi din Mun. Bucureşti (1921 – 1955),

–       Şcoala elementară de 7ani mixtă nr. 175 (1955 – 1964),

–       Şcoala generală de 8 ani nr. 175 (1964 – 1966),

–       Şcoala generală nr. 175 (1966 – 1970),

–       Şcoala generală „Dumitru Petrescu” (1970 – 1990),

–       Şcoala nr. 175 (1990 – 1997),

–       Şcoala cu clasele I-VIII nr. 175 (1997 –  2007)

–       Şcoala cu clasele I-VIII nr. 175 “Sf. Nicolae”  (2007 – 2012),

–       Şcoala gimnazială “Sf. Nicolae” (2012 – prezent)

Viziunea

Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae” își dorește formarea unor tineri adaptaţi unei societăţi în continuă schimbare, în raport cu interesele şi aptitudinile lor, în concordanţă cu cerinţele pieţei de muncă, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a toleranţei şi a diversităţii în spaţiul European.

Școala noastră își propune realizarea unui mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice, în care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa privată şi publică, prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate.

Misiunea

Şcoala Gimnazială ,,Sf. Nicolae” are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor, pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite şi de a încuraja elevii şi profesorii pentru a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.

Şcoala îşi propune să ofere, fiecăruia dintre elevii săi, posibilitatea de a-şi continua studiile într-o instituţie de învăţământ liceal adecvată capacităţii şi aspiraţiilor lor personale. Prin întregul proces instructiv-educativ, şcoala noastră vizează formarea de oameni cu înaltă ţinută morală, toleranţi, cu respect faţă de valorile democraţiei, cu spirit competitiv dezvoltat, capabili de a se integra activ şi responsabil în familie, mediu profesional şi social, de a se adapta şi orienta rapid într-o societate aflată în continuă schimbare.

Read More

Noul ROFUIP

Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar

Download (PDF, 371KB)

 

 

 

Read More

Anunturi

Scoala Gimnaziala ,,Sf.Nicolae” organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminta a functiei contractuale vacante de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Cerinte pentru ocuparea postului:

– studii superioare pentru functia de inginer/ subinginer/ economist,

– vechime in munca de cel putin 5 ani,

– experienta profesionala în domeniu,

– domiciliul stabil în Bucuresti,

– competente digitale (Word, Excel),

– disponibilitate la program flexibil de lucru,

– disponibilitate pentru desfasurarea de activitati în week-end,

– abilitati de comunicare si relationare cu publicul,

– cunostinte de legislatie specifica locului de munca,

– cunostinte în domeniul SSM si PSI,

– bun organizator,

– constituie un avantaj posesia permisului de conducere categoria B.

Concursul se va organiza în Scoala Gimnaziala ,,Sf.Nicolae” conform calendarului urmator:
28.08.2015, ora 16.00- data limita pentru depunerea dosarelor;
11.09.2015, orele 10.00-13.00- proba scrisa;
16.09.2015, orele 10.00-16.00 – proba practica;
18.09.2015, orele 10.00-13.00- interviul.

Calendarul detaliat si fisa postului sunt afisate la avizierul scolii.

Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul scolii, in intervalul orar 9.00-16.00 pana cel tarziu in data de 28.08.2015, ora 16.00 si vor contine:
a) Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
b) Copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
d) Copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae;
h) Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
Copiile de pe actele necesare se prezinta insotite de documentele originale si se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Serviciul secretariat sau se prezintă în forma legalizata.

NOTA: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus si sa va asigurati ca aveti depuse toate documentele pentru a putea sa treceti de prima etapa de verificare a dosarelor.

Tematica:
• Organizarea şi efectuarea inventarierii;
• Gestionarea bunurilor;
• Cunoaşterea legii educaţiei;
• Efectuarea achizițiilor publice;
• Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ;
• Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;
• Securitatea personalului şi a bunurilor în unitățile de învăţământ.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:
1.- LEGEA nr.22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
2.- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;
3.- H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare,
4.- Legea nr.54/1994
5.- H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
6. –O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
7.-LEGEA nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale;
8.-Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/2014;
9.-LEGEA nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
10,- LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
11.-LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată;
12.-Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul SCOLII GIMNAZIALE ,,SF.NICOLAE”,

Str. Lainici nr. 4-8, sector 1, Bucuresti

sau la tel. 021.224.18.46 – secretar comisie Rizescu Madalina.

 

Read More

Scoala dupa scoala

               Programul ,,Şcoală dupa şcoală” (SDS) se adreseaza elevilor din învăţământul primar si gimnazial de la Şcoala Gimnazială “Sfântul Nicolae” şi reprezintă un program complementar programului şcolar obligatoriu, cu caracter opţional pentru elevi si parinti. Activităţile din cadrul acestui program oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală pentru consolidarea competenţelor, învaţare remedială şi accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative şi de timp liber, în anul şcolar 2015 – 2016.

                De serviciile aduse prin derularea proiectului pot beneficia elevii proveniţi din familii ai căror părinţi au serviciu, care se prelungeşte cu mult peste programul de şcoală al copilului, sau familii monoparentale care nu au posibilităţi de a avea grijă ca acestia să-şi petreacă timpul liber într-un mod adecvat vârstei lui.

                În urma chestionarelor aplicate, s-a constatat că părinţii doresc ca şcoala să ofere copiilor lor servicii de îngrijire după terminarea orelor de şcoală, îndrumare în efectuarea temelor date pentru acasă, activităţi recreative si programe educative cu personal cu pregătire de specialitate, într-un cadru de grup care poate stimula capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă, dar şi cu vârste diferite.

                 Programul nostru are în vedere tocmai aceste lucruri: desfăşurarea unor activităţi conforme dorinţelor părinţilor, în beneficiul copiilor şi al şcolii şi pe placul beneficiarilor direcţi, adică al acelor copii care frecventează programul după terminarea orelor de curs.

 

Cererile se gasesc la secretariatul scolii.

Download (DOCX, 1.93MB)

Read More

Inscriere invatamant primar 2015

 Lista copiilor admisi in clasa pregatitoare – etapa I si etapa a II-a

Download (PDF, 40KB)

 

 

 

                        PENTRU CLASA I

                AN SCOLAR 2015-2016

    NU SUNT LOCURI DISPONIBILE

 

 

CIRCUMSCRIPTIA SCOLII:

 • BD. ION MIHALACHE NR. 156 – 174 (NR. PARE), 319-343 (NR. IMPARE)
 • CALEA GRIVITEI NR. 222 – 236 (NR. PARE),  361- 393 (NR. IMPARE)
 • INTR. EROILOR
 • STR. CARAFOLI ELIE
 • STR. CASIN
 • STR. CISNADIE
 • STR. CONSTANTIN STERE
 • STR. DUMITRU FLORESCU
 • STR. FERNIC IONEL
 • STR. FLORILOR
 • STR. LAINICI
 • STR. LOTRU
 • STR. PETRE GHEORGHE
 • STR. RUCAR
 • STR. VRANCEA

 

IMPORTANT!

 

In anul scolar 2014-2015 am organizat programul “Scoala dupa scoala”.  Pentru anul scolar 2015-2016 s-au demarat activitatile premergatoare pentru aprobarea programului.

 

 

 

Ordin 3171/05.02.2015 – Metodologia si calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

 

Legatura la site ISMB pentru informatii pe Bucuresti

Read More